كت كوتاه آستين كيمونو براي لباس‌هاي دكلته
براي اين كت از يك الگو براي جلو و پشت لباس استفاده مي‌كنيم. به اين صورت كه الگوي جلو را مي‌كشيم بدون اينكه سينه را + ۲ كنيم و همينطور كمر را هم + ۲ نمي‌كنيم و همين الگو را براي پشت استفاده مي‌كنيم فقط گودي يقه را پر مي‌كنيم و قد الگو را فقط تا كمر احتياج داريم براي درست كردن آستين كيمونو يك سانتيمتر از گوشه شانه بالا رفته به گوشه گردن وصل مي‌كنيم در امتداد خط شانه جديد از گوشه شانه قد آستين را اندازه زده (هر اندازه كه خواستيم) از انتهاي قد آستين مچ نسبت به قد آستين را طوري كه كاملاً يك زاويه قائمه به وجود بيايد اندازه مي‌زنيم بازو را از خط بالاي آستين اندازه زده طوري كه به پهلو يا حلقه برسد از اين تقاطع به مچ وصل كرده براي گردي زير كيمونو از تقاطع بازو به پهلو ۵ سانتيمتر روي خط پهلو پائين آمده ۵ سانتيمتر هم داخل آستين شده و هلال به هم وصل مي‌كنيم براي اينكه زير آستين نكشد از پايين مچ ۱ تا ۵/۱ بيرون رفته و به بالاي مچ وصل مي‌كنيم.


چون يقه اين كت هفت مي‌باشد از گوشه گردن ۲ سانتيمتر داخل شانه شده و به خط سينه وصل مي‌كنيم خط اريب را نصف كرده و يك ساسون با عرض ۳ و طول ۷ سانتيمتر درست كرده و در الگو مي‌بنديم تا يقه خوش‌فرم‌تر و شل نايستد و قد كت را از گوشه گردن روي شانه تا زير سينه اندازه زده و روي الگو اين اندازه را مشخص مي‌كنيم (خط نقطه‌چين) روي اين خط از وسط جلو ۱۰ تا ۱۵ سانتيمتر داخل شده و از سينه هلال به اين علامت وصل مي‌كنيم تا جلو كت گرد شود از همين الگو براي پشت استفاده مي‌كنيم فقط براي درست كردن يقه پشت، خط وسط جلو تا به بالا امتداد داده و از گوشه گردن هم يك خط صاف به چپ كشيده و يك زاويه به دست مي‌آيد. از اين زاويه ۲ سانتيمتر پائين آمده به دو سانتيمتري كه از گوشه گردن داخل شانه شده بوديم وصل مي‌كنيم و از همين الگو براي قسمت پشت كت استفاده مي‌شود. فقط براي جلوگيري از شل ايستادن خط پايين كت دو ساسون ايجاد كرده و آن را در پشت كت مي‌دوزيم و يا در الگوي پشت آن را مي‌بنديم.
مقدار پارچه مورد نياز: دو قد كت = حدوداً ۷۰ سانتيمتر

 

فيلم آموزش خياطي ,فيلم هاي آموزش خياطي خانم عمراني ,  كتاب آموزش خياطي