آموزش دوخت يقه هفت خانم عمراني
براي تبديل الگوي اوليه به يقه ۷ از گوشه گردن ۲ سانتيمتر داخل شده از گودي گردن ۱۴ سانتيمتر پائين آمده اريب به هم وصل مي‌كنيم. اگر مقدار بازي يقه از گودي گردن ۱۲ سانتيمتر بيشتر باشد، در وسط خط هفت يك ساسون با طول ۶ يا ۷ و عرض ۲ سانتيمتر در الگو مي‌گيريم طوري كه خط بالا كه به طرف سرشانه است روي خط پائين ساسون بخوابد در اين صورت سرشانه كمي به جلو آمده با خط صاف اين شكستگي را آرايش مي‌دهيم. ۵ تا ۷ سانتيمتر براي سجاف وارد شانه شده موازي با خط يقه ۱۰ سانتيمتر از انتهاي يقه ۷ پائين آمده به هم وصل مي‌كنيم تمام نقاط نقطه‌چين را روي كاغذ رولت كرده وسط جلو را روي دولاي بسته انداخته دور تا دور يك سانتيمتر زاپاس گذاشته سجاف را كامل برش زده. توجه به (نكته ۱۳)
براي يقه هفت جلو باز ۲ سانتيمتر به وسط جلو براي جادگمه لباس اضافه كرده خط يقه را ادامه دادخ تا به صورت اريب ۲ سانتيمتر جادگمه را قطع كند. اگر بخواهيم يقه هفت ما كمي هلال باشد شكستگي كه به وسيله ساسون يقه به وجود آمد با خط هلال آرايش مي‌دهيم.

 


مقدار پارچه مورد نياز: يك قد بلوز + يك قد آستين با عرض ۱۵۰ مي‌باشد براي سايز زير ۴۲/ براي سايز بالاي ۴۲ دو قد بلوز با عرض ۱۵۰ نياز داريم. اين مقدار پارچه براي كيله بلوزها مي‌باشد.
آموزش دوخت يقه قايقي (گرد كشيده)
از الگوي پايه (اوليه) استفاده كرده در اين مدل بازي يقه از طرفين بيشتر است.
از گودي يقه ۲ سانتيمتر پائين رفته و از گوشه گردن ۷ سانتيمتر وارد شانه شده و به صورت هلال كشيده به هم وصل مي‌كنيم. بايد توجه داشت كه اين مدل يقه در موقع پوشيدن حتماً مقدار باقيماندۀ شانه درست در انتهاي شانه قرار بگيرد و به طرف گردن نيايد در غير اين صورت يقه ما خوش فرم نمي‌ايستد. از يقه پشت گوشه گردن ۲ سانت پائين آمده و از گوشه گردن ۵/۷ سانتيمتر داخل شانه شده تا يقه پشت از يقه جلو بزرگتر باشد و بقه جلو را بكشد و نيم سانتيمتر از شانه طرف حلقه به شانه پشت اضافه مي‌كنيم.

 

 

اين يقه براي لباس‌هاي جذب تن با پارچه كشي مناسب‌تر است. قسمت هاشور از الگو جدا و دور انداخته مي‌شود. (توجه به نكته ۱۳)
مقدار پارچه مورد نياز: رجوع شود به درس يقه هفت

اموزش خياطي خانم عمراني سيماي خانواده فيلم آموزش خياطي خانم عمراني در سيماي خانواده , ,  كتاب خياطي سيما عمراني

متد گرلاوين , آموزش خياطي آقاي راوندي